Rekrutacja

Okres rekrutacji Uczestników projektu- 06-07.2019r. oraz 09-10.2019r.

Do projektu zapraszamy:

kobiety i mężczyzn w wieku 18-29 lat z subregionu radomskiego woj.mazowieckiego:

  • osoby niezatrudnione (bierne zawodowe lub bezrobotne )
  • osoby ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe, pracujący w ramach umów cywilno-prawnych,

a w szczególności:

  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie)
  • Kobiety
  • osoby zamieszkujące miasta średnie subregionu Radomskiego

Rekrutacja ma za zadanie wyłonienie 72 osób w wieku 18-29lat (47 Kobiet/25 Mężczyzn) z subregionu radomskiego województwa mazowieckiego.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA