Oferowane wsparcie

  • Instrumenty i usługi rynku pracy służące identyfikacji wsparcia oraz pomocy w określeniu ścieżki zawodowej
  • Poradnictwo zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • SZKOLENIA ZAWODOWE zakończone dokumentem potwierdzającym nabycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych.
  • Staże – 3-4 miesięczne

Uczestnikom/czkom projektu oferujemy: stypendia stażowe, stypendia szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu, poczęstunek, obiady, materiały dydaktyczne/szkoleniowe, dostosowanie projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.